1. วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่
  2. วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ทุ่งลุง
  3. วัดพระมารดาพระเจ้า ทับโกบ
  4. วัดอัครเทวดาคาเบรียล ปัตตานี
  5. วัดนักบุญแอนดรูว์ ยะลา
  6. วัดพระคริสตประจักษ์ นราธิวาส
  7. วัดนักบุญลูกา รือเสาะ
  8. วัดนักบุญมอนิกา สุไหงโก-ลก
  9. วัดนักบุญออกุสติน สุคิริน
  10. วัดนักบุญเปโตร เบตง
  11. วัดนักบูญยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสาร สงขลา